THƯ VIỆN ẢNH > Văn bản

Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
Theo đó, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP bằng việc lập biểu mẫu đăng ký giá và gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo một trong các hình thức sau: Gửi trực tiếp 02 bản tại văn phòng cơ quan tiếp nhận biểu mẫu; Gửi qua đường công văn 02 bản cho cơ quan tiếp nhận biểu mẫu; Gửi qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan biểu mẫu có chữ ký và dấu đỏ theo địa chỉ đã được cơ quan tiếp nhận biểu mẫu hoặc gửi qua fax và gọi điện thông báo cho cơ quan tiếp nhận, đồng thời, gửi 02 bản qua đường công văn cho cơ quan tiếp nhận biểu mẫu (kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị).

Riêng đối với mặt hàng thuốc phòng chữa bệnh cho người thuộc Danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu, việc đăng ký giá thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/06/2014.

Quảng cáo